Visiedocument

Stichting Kulturhus Warnsveld

april 2015

Versienummer: 2.0 - vastgesteld in de bestuursvergadering d,d. 24 april 2015

 

INLEIDING
Stichting Kulturhus Warnsveld is opgericht bij het ontstaan van het Warnshuus in 2009 om als overlegorgaan
te fungeren voor de afstemming tussen de op dat moment belangrijkste gebruikers van het gebouw, te weten
Stichting Graafschap Bibliotheken en Stichting Perspectief Zutphen.
Op 1 januari 2014 is de functie van SKW veranderd van overlegorgaan in risicodragend exploitant van het
gehele gebruik van het Warnshuus. Sindsdien wordt de stichting onafhankelijk van de gebruikers bestuurt en
hebben gebruikers van het gebouw geen - afgevaardigde - zitting meer in het stichtingsbestuur. Met deze
verandering is in algemene zin beoogd dat de exploitatie van het gebouw verbreedt, intensiveert en meer
varieert. De statutaire doelstelling van SKW is:


     I. De stichting heeft tot doel het voor alle bewoners van het dorp Warnsveld en de wijk Leesten
        organiseren van sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten in de ruimste zin van het woord en
        het zorgdragen voor het beheer, onderhoud en exploitatie van het Warnshuus.
    II. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het (doen) verrichten van alles wat rechtstreeks of
        zijdelings verband houdt met of bevordelijk kan zijn aan gemeld doen.
   III. De stichting beoogt niet het maken van winst.


Meer specifiek ligt er ook een financiële opgave aan deze verandering ten grondslag waarbij de stichting een
structureel sluitende begroting dient te realiseren om daarmee het bestaansrecht van het Warnshuus te
bestendigen op de lange termijn.
Met dit visiedocument legt het bestuur van SKW de missie en visie vast op basis waarvan het concrete beleid
van de stichting kan worden vormgegeven. Het bestuur beoogt hiermee een duidelijke leidraad te bieden voor
alle betrokkenen bij het Warnshuus die niet alleen richtinggevend is voor het beleid, maar ook om bestaande
en nieuwe gebruikers te inspireren in het benutten van de mogelijkheden die ons cultuurhuis aan de
gemeenschap biedt.


Evaluatie
Dit document wordt jaarlijks in januari geëvalueerd. Hierbij wordt het ritme van het activiteitenseizoen, dat loopt
van september tot en met juni, gevolgd.

 

MISSIE
Stichting Kulturhus Warnsveld faciliteert, mede met het oog op verbinding, ontmoeting en ontspanning,
algemene activiteiten met een culturele, maatschappelijke en / of sociale grondslag ten behoeve van in
beginsel de inwoners van Warnsveld, Leesten en de Ooyerhoek. Zij maken gebruik van het cultuurhuis door
deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten of door deze zelf te initiëren. De activiteiten vinden in
beginsel plaats in cultuurhuis 't Warnshuus.


De stichting organiseert zelfstandig activiteiten en stelt derden in de gelegenheid algemene of eigen activiteiten
te organiseren middels het beschikbaar stellen van ruimten via kortdurende verhuur. Het aanbod is dusdanig
gevarieerd dat wordt voorzien in een behoefte waarin de veelzijdigheid van de doelgroep tot uitdrukking komt.
Op structurele basis worden ruimten verhuurd aan gebruikers met bij voorkeur een doelstelling die de
grondslag van de stichting ondersteunt.

 

VISIE
Stichting Kulturhus Warnsveld streeft een vaste positie na waarin de activiteiten die gefaciliteerd worden
structureel voorzien in de brede en gevarieerde behoefte van de doelgroep. Hiermee wordt het bestaansrecht
en de autonome positie van cultuurhuis 't Warnshuus bevestigd en gerechtvaardigd.
Het activiteitenprogramma is in beginsel kostendekkend hoewel er ruimte geboden kan worden voor
initiatieven die niet bij aanvang kostendekkend (kunnen) zijn.


Gedurende de eerste vijf jaar van de exploitatie tot 2019 bouwt de organisatie gestaag aan haar
exploitatiebasis. Activiteit voor activiteit. Er moet een goed fundament ontstaan dat de gehele organisatie
draagt.

Dorpsgenoten worden in de gelegenheid gesteld om hun eigen activiteit in het Warnshuus te organiseren,
waarbij SKW een faciliterende partner is.
De stichting initieert zelf ook nieuwe activiteiten, mede om de doelstelling van een breed en gevarieerd
programma te verwezenlijken.


Er wordt een adequaat pr-beleid gevoerd dat de binding met de doelgroep versterkt en zorgt voor een goede
aankondiging van de georganiseerde activiteiten en de mogelijkheden voor incidentele verhuur van ruimten.
Het pr-beleid omvat niet alleen de toegang tot en het gebruik van verschillende mediakanalen, maar ook het
doelmatig gebruiken en onderhouden van netwerkcontacten.


De incidentele verhuur van ruimten wordt verspreid over de dag geïntensiveerd en geoptimaliseerd zodat
hieruit een structurele bijdrage aan een kostendekkende exploitatie van het Warnshuus wordt geleverd.
De horeca in het Warnshuus heeft zowel een faciliterende rol alsmede een autonome functie om bezoekers te
trekken. Er is een aantrekkelijk en gevarieerd consumptief aanbod. Bij voorkeur worden producten van lokale
leveranciers ingekocht en aangeboden.


De stichting exploiteert haar activiteiten voor eigen risico en streeft een kostendekkende exploitatie na.
Subsidies maken geen structureel deel uit van de exploitatie.